Samtaleterapeut Margaret Nilsen

    Din tid er NÅ.

    Lev ditt liv mere til fulle. Våg mere, føl mere, være mere den DU vil være

Gestalt terapi, hva er det?

Hva betyr egentlig ordet "gestalt"?

Ordet er tysk og betyr "å gi form til noe", eller "hvordan noe tar form". Man kan kjenne igjen ordet fra teateret, hvor en skuespiller "gestalter en rolle" dvs at skuespilleren gir form og innhold til det som skal uttrykkes.

Overført til terapirommet: Klienten kommer i terapi for å utforske vanskelige erfaringer og opplevelser, og med terapeutens støtte skapes mulighet for å gi form og innhold til-gestalte-det som er erfart. Slik kan uferdige gestalter komme til avslutning.

Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman. Det er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Det er en vell anvendt og utprøvd metode, som er godt dokumentert. Den har ord på seg for å virke.

Gestaltterapi er en terapiform som egner seg både til individuell, par- og gruppeterapi og veiledning. Metoden er vell anvendt i opplæringsøyemed, veiledning og i vanskelige omstillingsprosesser i næringslivet.

Gestalt terapi er egnet til å bearbeide traumatiske opplevelser, kriser, angst, depresjoner. i Gestatterapi kan vi utforske behovs-konflikter og eksistensielle spørsmål, endre tvangspreget atferd, utvide evnene til kommunikasjon og samhandling med andre og arbeide med egne blokkeringer/fikseringer.

Fritz Perls gestalt terapiens far uttalte :"Gestalt er en for fin metode til bare å bruke på syke mennesker." I det ligger det at alle mennesker kan ha nytte av gestaltterapi, at man ikke må være syk, ha en diagnose eller være i en krise for å gå i terapi. Vi tror alle mennesker kan leve sine liv mere til fulle enn hva de gjør i dag, her er gestaltterapi et nyttig verktøy. Det kan gi økt tilstedeværelse, større bevissthet på valg og ansvar og større livsglede. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Noen har hevdet at metoden er fredsskapende. 

Metoden i terapien tar sikte på å bevisstgjøre klientene på egne følelser og handlinger, slik at de tydeligere kan se og erkjenne seg selv og sine behov og sine valg. Bevisstgjøring skjer gjennom samtale, rollespill, kreative uttrykksformer og eksperimentelle øvelser.

Gestalt terapien er holistisk. Det er en prosessorientert, eksistensialistisk, fenomenologisk terapi, som er opptatt av hele mennesket. og hvordan kropp, følelser og tanker henger sammen og kommer til uttrykk, her og nå. Terapeuten er ikke eksperten men har tanker om å møte klienten som likeverdig i en jeg-du relasjon, her og nå.

Jeg tror alle mennesker kan leve sine liv mer fullverdige enn de kanskje i dag gjør, og alle mennesker gjør sitt beste ut ifra sine livsbetingelser. Vi er allikevel ansvarlige for valg og handlinger. Å ikke velge er også et valg.

Å bli psykisk hel tenker jeg handler om rydde i "eget bo", avslutte gamle "greier", evne å ta ansvar for valg og handlinger.

Terapi kan forstås som å gå fra en bevissthet til ny bevissthet. Det er ikke mulig uten et stadie med forvirring. I gestapsykologien beskriver vi dette som impasse. Det kan være et tegn på at terapien virker. Fritz Perls sa: ”the only way out is through”. Jeg anbefaler klienten å stå I det ubehaget og gi det tid til å virke. Det at du i dag ikke er der du vil være tror jeg handler om unngåelse av livs smerte. Vi tror på igjennom å forholde oss til denne smerten, erkjenne den, utforske den. Et kjent Fritz Perls sitat : "Hvis du prøver å være noe du ikke er forblir du det samme". Igjennom å erkjenne det du er, her og nå i møte med en betydningsfull annen, kan noe annet skje. 

Samtaleterapeuten i Horten

Jeg har viet mitt liv til å jobbe med mennsker i livskrise og har 28 års erfaring.

Jeg er samtaleterapeuten i Horten Jeg er gift og har to barn på 15 og 17 år. Jeg har bodd fire år på Svalbard hvor jeg hadde min egen praksis. Jeg flyttet tilbake til Horten i 2014 og har egen praksis som Samtaleterapeuten i Horten.

Jeg er utdannet gestalt terapeut ved NGI (norsk gestalt institutt)

Jeg har lang og bred erfaring med å jobbe med mennesker. Jeg har jobbet 22 år i kriminalomsorgen, hvor jeg har drevet samtalegrupper for innsatte dømt for vold og eller sedelighetsforbrytelser etter ATV (alternativ til volds) prinsipper.

Jeg er utdannet kognitiv terapeut i sinne mestring (Brøsethmodellen).

Brøsethmodellen er et nasjonalt satsingsområde for å bekjempe vold i nære relasjoner.

Jeg har en ettårig traume utdanning ved NGI (norsk gestalt institutt).

Jeg har et ettårig studie i bodypsykoterapi ved "The living body Juliane Upper-Apper" i Berlin.

Terapi som virker?

God terapi ville jeg tenke er knyttet til en type bevegelse, og hvor resultatet gjør at du får det bedre med deg selv i ditt liv. Livet ditt blir litt mer meningsfylt, terapi bør skape mening, helet. Derfra ordet helse. Et mål kan være økt kreativitet. Økt kreativitet gir økt handlingsrom, noe som gir en opplevelse av makt over eget liv.Jeg tror alle mennesker kan leve sine liv mer til fulle enn de gjør i dag.

Er du hovedpersonen i ditt liv?

For å leve sitt liv til fulle tror jeg det viktig å erkjenne sitt eget ansvar og sine egne valg. Å ikke velge er også et valg. Jeg tror all psykisk lidelse springer ut ifra eksistensiell smerte. Denne kan lindres/ heles i relasjon.

Vi hører alle om viktigheten av å leve i nuet. Å leve i nuet kan bli et krav som støtter undertrykkende prosesser Uferdige erfaringer må komme til en avslutning.

Velkommen i terapi.

Professionalitet

Jeg er medlem av NGI (norsk gestaltterapeut forening) hvor jeg også er forsikret. For at forsikringen skal gjelde er jeg pålagt veiledning og faglig oppdatering hvert år. Jeg har taushetsplikt med to unntak.

  • Barnevernloven slår fast at hvis jeg vet at barn blir utsatt for vold og/eller alvorlig omsorgsplikt, er jeg pliktig å gå videre med dette.
  • Hvis jeg blir overbevist om at noens liv eller helbred står i fare.

Dette betyr ikke at vi i terapi kan snakke om sider ved livet hvor dette er problemer, og jeg ville aldri gått videre uten en prosess med den det gjelder. Terapeutens rolle må være tydelig og forutsigbar.

Hvis du av noen grunn får behov for å klage på meg som terapeut, vil min forsikring dekke at du blir ivaretatt og får hjelp i prosessen.

Jeg skriver epikrise ved behov.

Mitt organisasjons nr er 998015715.

Sinnemestring Brøsethmodellen er en kognitiv behandlingsmetode for menn og kvinner med aggresjons og voldsproblemer i nære relasjoner. Behandlingen er en nasjonal satsingsområde for å gi hjelp til mennesker som sliter med å kontrollere sitt sinne/aggresjon. http://www.sinnemestring.no/

I 1995 var jeg med på å lage det første kriminalitetsforebyggende programmet i kriminalomsorgen sammen med Psykolog Per Isdal ved ATV (alternativ til vold).

Det var rettet mot innsatte dømt for vold og eller sedelighetsforbrytelser. Per Isdal hadde det faglige ansvaret for gruppene. Jeg har 16 års erfaring fra ATV samtalegruppedrift i kriminalomsorgen. Jeg gikk i lære og ble undervist av Per Isdal ved ATV og Tore Langfeldt ved IKST( Institutt for klinisk seksualitet og terapi). http://www.atv-stiftelsen.no/